Ondori
Ryu to kiku
Taka
Koi to nami
Fujin, The Wind God
Hebi to Kaeru
Botan to nami
Hannya to botan
Botan to nami
Ryu (cover up)
Hannya to hebi
Tengu
Namakubi
Hannya
Momiji
Karashishi-botan
Ryu to tora
Namakubi
Koi and Momiji
Tora to sakura to botan
Koi to sakura
Fujin, Nue, Karajishi, & Heikegani
Chrysanthemum and Waves
Namakubi
Ryu
Ryu to botan
Kasai to botan
Fudo Myoo
Waterfall & Kiku
kyubi-no-kitsune to kiku
Ryu
Taka to sakura
Sakura
4 Elements
Chrysanthemum and Waves