top of page
Tora-oumaru
ryu to ho-ou
ho-ou
2 Koi & 2 Karashishi
Hikae
Botan
Hikae
koi to nami
koi
Bakegoi
Sakura Fubuki
Jigoku Dayu
Motosei Komei
Jigoku Dayu
koi ni-biki to sakura
Hannya to hebi
Sakura Fubuki (Tebori)
Tomoe Gozen
Ryu to sakura (1 of 2)
Ryu to sakura  (2 of 2)
The Great Wave
Ondori
Sakura to nami
hebi to nami
Hannya to oni
Botan Cover Up
Namakubi to Hebi (1/3)
Namakubi to hebi (2/3)
Namakubi to Hebi (3/3)
Ryu to koi (front)
Ryu to koi (side)
Ryu to koi (back)
Ryu
Kyubi no kitsune
Kyubi no kitsune
Koi to kiku
Hannya to hebi
Miyamoto Musashi cutting the wing of a Yamabusghi
Blood of the Yamabushi
The wing of a yamabushi
Koi to botan
Minogame (1 of 2)
Ondori
Koi to sakura
Ryu to kiku
Taka
Koi to nami
Fujin, The Wind God
Hebi to Kaeru
Botan to nami
Hannya to botan
Botan to nami
Hou-ou
Namakubi
Tengu
Ryu (cover up)
Namakubi
Hannya
Momiji
Karashishi-botan
Ryu to tora
Namakubi
Koi and Momiji
Tora to sakura to botan
Koi to sakura
Chrysanthemum and Waves
Namakubi
Ryu
Ryu to botan
Kasai to botan
Fudo Myoo
Waterfall & Kiku
kyubi-no-kitsune to kiku
Ryu
Taka to sakura
Chrysanthemum and Waves
bottom of page