Ondori
Ryu to kiku
Koi to nami
Botan to nami
Hebi to Kaeru
Fujin, The Wind God
Ryu (cover up)
Hannya to hebi
Tengu
Namakubi
Hannya
Momiji
Karashishi-botan
Ryu to tora
Namakubi
Koi and Momiji
Tora to sakura to botan
Koi to sakura
Fujin, Nue, Karajishi, & Heikegani
Chrysanthemum and Waves
Namakubi
Ryu
Ryu to botan
Kasai to botan
Fudo Myoo
Waterfall & Kiku
kyubi-no-kitsune to kiku
Ryu
Taka to sakura
Sakura
4 Elements
Chrysanthemum and Waves